Move to WordPress 2.5

วันนี้ผมนั่งลองเล่น WordPress 2.5 แล้วคิดว่าน่าใช้ดี จริง ๆ อยากใช้มานานแล้ว

แต่ว่าเสียดายระบบตัวเก่่า ที่เขียนขึ้นมาเองทั้งหมด ตั้งแต่ปี 1999 สมัย ม.ปลาย

ตอนนั้น PHP เข้ามาใหม่ ๆ คนเขียน PHP ยังมีน้อยมาก ส่วนใหญ่ยังใช้ Perl กัน

ลองเขียน PHP แ่ล้วชอบ ประกอบกับที่ชอบเขียน diary อยู่แล้วด้วย ก็เลยทำระบบ

web diary ขึ้นมาไว้เขียนเอง ใช้งานมาจนถึงปัจจุบัน ไม่ได้ปรับแต่งอะไรมาก ..

เห็นว่า WordPress มันมี function ต่าง ๆ เหมาะกับการ update ดี ก็เลยคิดว่าจะ

พยายามเอา diary เก่า ๆ ทั้งหมด เปลี่ยนมาใช้ระบบของ WordPress ..